نکات فنی و ایمنی در لوله کشی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

١ لوله کشی می بایست در کوتاه ترین مسیر و با کم ترین پیچ‌و‌خم , موازی یا این که عمود بر دیوارهای ساختمان صورت بپذیرد . 

٢ در ساختمان های مسکونی , ضروری است از نصب لوله های آب و فاضلاب در کنار نیز دوری شود . چون براثر گذشت زمان 
و پیدایش پوسیدگی در لوله ها و از در بین رفتن آب بندی آن ها , احتمال تراوش و آلودگی آب های آشامیدنی و بهداشتی موجود است . در صورت اجتناب ناپذیربودن این دستور , لوله کش بایستی رعایت مسافت مطلوب را نموده , در لوله کشی های افقی , لوله های فاضلاب را در ذیل بقیه لوله ها نصب نماید . 
٣ لوله کشی بایستی نزدیک دیوارها , تیغه ها و سقف ها اجرا در بیاید و از اجرای آن به طور کف خواب اجتناب شود و یا این که دستکم , محل لوله های عمودی را می بایست چنان در حیث گرفت که ارتفاع لوله کف خواب به دست کم ممکن رسد . تغییر‌و تحول زاویه در لوله کشی ها برای پیروی از امتداد دیوارها , طبق امر و براساس نقشه انجام می شود .  نصب شیرآلات
4 لوله های افقی در‌حالتی که به طور زیرسقفی و یا این که ذیل پوشش سقف کاذب نصب می گردند بایستی در حداکثر طول ممکن اجرا شوند . 
٥ ضروری است از اجرای لوله کشی بر بالای دستگاه های برقی پرهیز شود . در‌حالتی که این عمل در محلی دوری ناپذیر است بایستی سینی قطره گیر در تحت لوله ها پیش گویی و نصب گردد تا از پیدایش مخاطرات برق گرفتگی و اتصال و سوختن سیم ها و دستگاه ها خودداری شود . 
٦ پیشین از اجرای لوله کشی , می بایست مسیرهای عبور لوله را با فن های دیگر فعالیت ) ساختمانی , برقی , مکانیکی ( همخوانی اعطا کرد تا از مجدد کاری های احتمالی خودداری شود . اساساً , در اجرای تأسیسات ساختمان بر مبنای نقشه های از پیشین طرح شده کار می شود و پیش گویی های ضروری جهت دوری از تداخل لوله های آب و برق و مجاری هوا به فعالیت می‌آید . لکن در موردها متعدّدی , برحسب وضعیت اجرای فعالیت , نقشه ها و طرح ها تغییر‌و تحول مییابد که اجرا کننده قبلی از آغاز فعالیت مکلف به در اختیار گرفتن همگی مورد ها اعم از عدم تداخل لوله کشی های گوناگون , سرگیرنبودن لوله ها و بازدارنده نبودن از بازشدن بدون نقص درها و پنجره ها میباشد . 
 فرمان فعالیت لوله کشی آب گرم و آب سرد یک ساختمان 
برای اجرای خوب تر , قیم بخش می بایست به تناسب محل کارگاه و تجهیزات جانور , اسکلت فلزی ساختمان یا این که ماکت چوبی یا این که لوله ای داربستی یا این که جوشی و بقیه راه‌های ممکن را که شامل واحدهای بهداشتی متناسب با بعد ها مو جود در نقشه های اجرایی ساختمان باشد پیش از این تدارک چشم و مهیا کند . بعد اجرای عمل را به طور تیم های یک‌سری نفری و با محاسبه مرحله به مرحله از هنرجویان بخواهد . دراین‌صورت هنرجو می‌تواند به نحو لایق ای کلیهٔ آموخته های بخشی از به جزو پیشین خویش را به طور ترکیبی فعالیت کرده , با مشکلات اجرایی فعالیت آشنا شود و فراگیری های حتمی را دراین باره فرا گیرد . 

ابزار و وسایل ما یحتاج : در‌این فرمان عمل تهیهٔ 
فهرست مواد و وسایل ضروری به عهدهٔ هنرجویان گذارده شده‌است . 
اضطراری است موردها ذیل را در حیث داشته باشید : 
١ نقشه های آب سرد و آب گرم را مطالعه نمائید 

٢ محل اجرای عمل را با نقشه های مو جود منطبق داده ,تغییرات و تفاوت های احتمالی را بررسی فرمائید . 
٣ مواد و وسایل ما یحتاج را با تطبیق نقشه های اجرایی و دفتر برآورد نموده ,

پروسه انجام فعالیت 

1 جامه عمل مطلوب بپوشىد و نکات اىمنى فردى و گروهى کارگاهى را در حىن اجراى عمل رعاىت کنىد . 
2 جدول هاى 1 9 و 2 9 را تکمىل کنىد . 
3 جدول هاى تکمىل شده را براى تأ ىىد به هنرآموز خویش نشان دهىد و راهنماىى هاى حتمی را از وی بخواهىد . 
4 فعالیت را بىن اشخاص مجموعه تقسىم کنىد . 
5 لوله کشى راىزر را اجرا نما ىىد . 
6 لوله کشى طبقهٔ اوّل را از محل راىزرها استارت کنىد . 
7 لوله کشى طبقهٔ اوّل را اجرا نموده انشعاب هر 
مصرف کننده را با طول مطلوب اجرا کنىد . 
8 سرهاى انتهاىى لوله کشى را با ى ک درپوش مسدود نما ىىد . 
9 لوله کشى صورت گرفته را مهار کنىد . 
10 لوله کشى طبقهٔ دوم را نىز مثل طبقهٔ اوّل انجام دهىد . 
11 سرهاى انتهاىى لوله کشى طبقهٔ دوم را نىز با درپوش ببندىد . 
12 درپوش هاى آب سرد و آب گرم ى ک وسىلهٔ بهداشتى طبقهٔ اوّل را گشوده کنىد و با به کارگیری از ى ک لوله و مهره و ماسوره و ساىر فىتىنگ هاى واجب آن‌ها‌را به ى ک دىگر رابطه دهىد . 
13 کلىهٔ نصیب هاى لوله کشى را بازدىد کنىد و از مسدود بودن آن‌ها اطمىنان حاصل نما ىىد . 
14 پا ىىن ترىن درپوش را گشوده نما ىىد و با اتصال به شبکهٔ آب شهر سىستم را لبریز کنىد . 
15 از طبقهٔ پا ىىن درپوش هاى انسداد را شل کنىد و شاخهٔ انشعابى و کل سىستم را هواگىرى نما ىىد به طورى کههواى محبوس در لوله ها کاملاً تخلىه شود و آب بىرون بزند . آنگاه درپوش ها را محکم کنىد . 
16 به وسیله دستگاه آزمایش , فشار آب در سىستم لوله کشى را به دستکم 10 توشه برسانىد . 
17 کلىهٔ نصیب هاى لوله کشى را بازرسى کنىد . در حالتی‌که بخشى از لوله کشى آب بندى نباشد , باىد عملىات آب بندى وتصحیح سىستم انجام گىرد و آزماىش به به عبارتی شىوهٔ فوق الذکر تکرار شود . دقت داشته باشىد که دست‌کم مقطعآزماىشى ک ساعت باشد . 
18 گزارشى از طریق فعالیت و پروسه آن و نکات فنى و اىمنى ذی‌ربط تهىه نموده به هنرآموز خویش تحوىل نما ىىد . 

نویسنده : مدیر بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397 ساعت: 0:46
برچسب‌ها : نصب شیرآلات,لوله کشی,لوله کشی و نصب شیرآلات,

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :